Kindlustus

Liikluskindlustus

Liikluskindlustuse Seadus

Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus, mille kohta on kehtestatud seadus. Liikluskindlustuse seaduse kohaselt peab iga sõiduk olema kindlustatud liiklusõnnetuse põhjustamise korral tekitatud kahju hüvitamiseks. Seadus sätestab ka kindlustusandja vastutuse kindlustusjuhtumi asjaolude väljaselgitamise ja kahju hüvitamise eest.

Kindlustuskohustus

Kohustusliku liikluskindlustusega on kindlustatud sõiduki valdaja vastutus kolmandale isikule sõidukiga tekitatud kahju eest. See tähendab, et kindlustusandja hüvitab kahju kannatanule, mitte sõiduki omanikule või juhile. Kindlustuskohustus kehtib kõikidele mootorsõidukitele, mis liiguvad avalikel teedel.

Kindlustusperiood

Liikluskindlustuse kindlustusperiood algab kindlustuslepingu sõlmimisest ja kestab ühe aasta. Pärast kindlustusperioodi lõppu tuleb kindlustusleping uuendada. Kindlustusandja võib kindlustuslepingu lõpetada ühepoolselt juhul, kui kindlustusmakseid ei ole tasutud või kui kindlustusjuhtum on juba toimunud.

Kindlustuse Ostmise Protsess

Kui soovid osta liikluskindlustust, siis on oluline järgida kindlustuse ostmise protsessi. Selles jaotises räägime, millised on selle protsessi peamised sammud.

Kindlustusandja Valik

Esimene samm kindlustuse ostmisel on kindlustusandja valimine. Eesti Liikluskindlustuse Fond ja Eesti Kindlustusseltside Liit on kaks peamist kindlustusandjat Eestis. Enne kindlustusandja valimist on soovitatav uurida erinevate kindlustusandjate pakkumisi ja võrrelda nende hindu ja tingimusi.

Poliisi Vormistamine

Pärast kindlustusandja valimist tuleb vormistada kindlustuspoliis. Selleks tuleb esitada kindlustusandjale vajalikud dokumendid, nagu sõiduki registreerimistunnistus ja isikut tõendav dokument. Kindlustuspoliisi vormistamisel tuleb täpselt määratleda kindlustatud isikud ja kindlustussumma.

Kindlustuspoliisi vormistamisel on oluline tähelepanu pöörata kindlustustingimustele. Kindlustustingimused määravad kindlustuskaitse ulatuse ja tingimused, mille alusel kindlustusandja hüvitab kahju. Seetõttu on soovitatav kindlustustingimused hoolikalt läbi lugeda ja vajadusel selgitusi küsida.

Kui kindlustuspoliis on vormistatud, tuleb see registreerida liiklusregistris. Liiklusregistris registreeritud kindlustuspoliis on kohustuslik, et sõidukit kasutada.

Sõiduki Andmete Mõju Kindlustusele

Sõiduki kindlustusmakse määramisel võtab kindlustusandja arvesse mitmeid tegureid, sealhulgas sõiduki andmeid. Sõiduki kategooria, mootori võimsus, istekohtade arv ja registri mass on olulised tegurid, mis võivad mõjutada kindlustusmakse suurust.

Sõiduki Kategooria

Sõiduki kategooria on üks peamisi tegureid, mis mõjutab kindlustusmakse suurust. Erinevad sõidukid kuuluvad erinevatesse kategooriatesse, näiteks sõiduautod, mootorrattad ja bussid. Kindlustusmakse suurus võib erineda sõltuvalt sõiduki kategooriast. Näiteks on mootorrattad tavaliselt kallimad kindlustada kui sõiduautod.

Mootori Võimsus

Sõiduki mootori võimsus on samuti oluline tegur, mis mõjutab kindlustusmakse suurust. Mida võimsam on mootor, seda suurem on risk, et sõiduk võib põhjustada liiklusõnnetuse. Seetõttu võivad kindlustusandjad nõuda kõrgemat kindlustusmakset võimsamate mootoritega sõidukitele.

Istekohtade Arv

Sõiduki istekohtade arv on veel üks tegur, mis võib mõjutada kindlustusmakse suurust. Kui sõidukil on rohkem istekohti, on suurem tõenäosus, et sellega võib juhtuda liiklusõnnetus. Seetõttu võivad kindlustusandjad nõuda kõrgemat kindlustusmakset suurema istekohtade arvuga sõidukitele.

Registri Mass

Sõiduki registri mass on veel üks tegur, mis võib mõjutada kindlustusmakse suurust. Kui sõiduk on raskem, on suurem tõenäosus, et sellega võib juhtuda liiklusõnnetus. Seetõttu võivad kindlustusandjad nõuda kõrgemat kindlustusmakset raskemate sõidukite jaoks.

Kokkuvõttes võib öelda, et sõiduki andmed mõjutavad kindlustusmakse suurust. Sõiduki kategooria, mootori võimsus, istekohtade arv ja registri mass on olulised tegurid, mida kindlustusandjad arvestavad kindlustusmakse määramisel.

Hind ja Maksekorraldus

Kindlustuse Hind

Liikluskindlustuse hind sõltub mitmest tegurist, nagu sõiduki tüübist, kasutusotstarbest, sõiduki omaniku piirkonnast, mootori võimsusest ja registreerimismassist. Kindlustusandjad arvutavad kindlustusmakseid individuaalselt, lähtudes nende enda metoodikatest ja arvutuskäikudest. Üldiselt kehtib reegel, et mida võimsam ja kallim sõiduk on, seda kõrgem on kindlustusmakse.

Kindlustusmakse suurus võib varieeruda ka vastavalt kindlustusandja poolt pakutavatele kaitsetasemetele. Näiteks võib kindlustusmakse olla kõrgem, kui soovite, et kindlustus hõlmaks ka varguse ja tulekahju riski.

Maksegraafik

Liikluskindlustuse makse võib olla ühekordne või jagatud osadeks vastavalt kindlustusandja poolt pakutavatele võimalustele. Kui soovite maksta kindlustusmakseid osade kaupa, siis võib kindlustusandja pakkuda kuumakse võimalust.

Kuumakse korral tuleb kindlustusmakse tasuda igakuiselt, vastavalt kindlustusandja poolt kehtestatud maksegraafikule. Kuumakse võimalus võib olla mugavam, kui soovite hajutada kindlustusmaksete kulusid pikema ajaperioodi peale.

On oluline meeles pidada, et kindlustusmakse tasumata jätmine võib kaasa tuua kahjude hüvitamiseks õiguslike tagajärgede tekkimise. Seetõttu on soovitatav kindlustusmaksete tasumisega alati tähtaegselt järjepidevalt tegeleda.

Kindlustusjuhtumi Käsitlemine

Kindlustusjuhtum

Kui oled olnud liiklusõnnetuses või sinu sõiduk on kahjustatud, on oluline teada, kuidas käituda kindlustusjuhtumi korral. Esimese asjana tuleb teavitada kindlustusandjat juhtunust. Kindlustusandja teeb kindlaks kindlustusjuhtumi asjaolud ja hindab kahju suurust.

Hüvitis

Kui kindlustusandja on kindlaks teinud kindlustusjuhtumi asjaolud ja kahju suuruse, maksab kindlustusandja välja hüvitise vastavalt kindlustuslepingus kokkulepitud tingimustele. Hüvitise suurus sõltub kindlustuslepingu tingimustest ja kindlustusandja poolt kindlaks määratud kahju suurusest.

Vastutus

Kui kindlustusjuhtum on põhjustatud sinu süül, siis vastutad kahju eest ise. Kui kindlustusjuhtum on põhjustatud teise osapoole süül, siis vastutab kahju eest vastutav osapool. Kui kindlustusjuhtumi asjaolud ei ole selged, siis võivad kindlustusvõtja ja kindlustusandja kokku leppida ekspertiisi läbiviimises, et selgitada kindlustusjuhtumi asjaolusid ja kahju suurust.

Rohelise Kaardi Süsteem

Roheline kaart on rahvusvaheline liikluskindlustuse poliis, mis on kehtiv dokument, mida võib vaja minna autoga välismaale sõites. Rohelise kaardi süsteem on loodud selleks, et tagada liikluskindlustuse olemasolu kõigis riikides, kus on rohelise kaardi süsteemiga liitunud kindlustusandjad.

Rohelise Kaardi Kasutamine

Rohelise kaardi kasutamine on vajalik siis, kui soovite oma sõidukiga välismaale sõita. Rohelise kaardi süsteem tagab, et kui teie sõiduk põhjustab välismaal liiklusõnnetuse, siis hüvitatakse kahju vastavalt välismaa seadustele ja kindlustusandja poolt kehtestatud tingimustele.

Kui teil on roheline kaart, siis peaksite seda alati kaasas kandma, kui sõidate välismaale. Rohelise kaardi süsteemiga liitunud riikidesse sisenemisel võib piiril nõuda rohelist kaarti.

Rohelise Kaardi Kehtivus Riikides

Roheline kaart kehtib kõigis rohelise kaardi süsteemiga liitunud riikides. Rohelise kaardi süsteemiga liitunud riikide loetelu on kättesaadav Rohelise Kaardi Büroode nõukogu veebilehel.

Alates 30. juunist 2023 ei kehti Eesti sõiduki roheline kaart Valgevene ja Venemaa liikmelisuse tõttu rohelise kaardi süsteemis. Varem, alates 1. juunist 2023 ei kehti Eesti sõiduki roheline kaart nendes riikides, sõltumata sellest, kas need riigid on rohelisel kaardil läbi kriipsutatud või mitte.

Kui soovite sõita riiki, mis ei ole rohelise kaardi süsteemiga liitunud, peate sõlmima kindlustuslepingu vastava riigi kindlustusandjaga. Kui olete kindlustatud Eestis tegutseva kindlustusandjaga, siis võite küsida kindlustusandjalt, kas neil on võimalik väljastada teile kindlustuspoliis, mis kehtib ka väljaspool rohelise kaardi süsteemi.

Lisateenused ja Erandid

Autoabi ja Puksiirabi

Kui Sinu sõiduk jääb teel seisma või tekib muu sõidukiga seotud probleem, võid kasutada autoabi või puksiirabi teenust. Need teenused aitavad Sul oma sõidukit remontida või teise asukohta transportida. Autoabi teenus hõlmab tavaliselt selliseid teenuseid nagu rehvi vahetus, aku vahetus, kütuse lisamine, ukse avamine ja muud sarnased teenused. Puksiirabi teenus aitab Sul sõidukit remonditöökotta transportida.

Kui Sul on kehtiv liikluskindlustus, võid autoabi ja puksiirabi teenuseid kasutada vastavalt kindlustuslepingus toodud tingimustele. Kindlustuslepingus on tavaliselt toodud ka teenuste kasutamise piirangud ja omavastutus.

Omanikuvahetus

Kui müüd või ostad sõidukit, tuleb sõiduki omanikuvahetus registreerida Maanteeameti e-teeninduses. Omanikuvahetuse käigus tuleb ka liikluskindlustuse leping üle kanda uuele omanikule. Uus omanik peab sõlmima uue liikluskindlustuse lepingu, et tagada sõiduki vastutuskindlustuse kehtivus.

Sundkindlustus

Kui Sinu sõidukil ei ole kehtivat liikluskindlustust, võidakse sõiduk sundkindlustada. Sundkindlustus on liikluskindlustus, mille võib sõlmida kindlustusandja, kui sõidukil ei ole kehtivat liikluskindlustust. Sundkindlustuse alusel hüvitab kindlustusandja liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud liikluskahju teisele isikule.

Sundkindlustuse lepingu sõlmimisel tuleb arvestada, et kindlustusmakse võib olla kõrgem kui tavapärase liikluskindlustuse puhul. Samuti võib sundkindlustuslepingu kehtivus olla piiratud.

Korduma kippuvad küsimused

Kas liikluskindlustus on kohustuslik?

Jah, liikluskindlustus on Eestis kohustuslik kõigile liiklusregistris registreeritud mootorsõidukitele. Kui sõiduk on kantud liiklusregistrisse või tuleks liiklusseaduse kohaselt sinna kanda, on kohustus sõlmida selle sõiduki suhtes liikluskindlustuse leping.

Kuidas valida sobivat liikluskindlustust?

Sobiva liikluskindlustuse valimisel on oluline arvestada oma sõiduki tüübi ja kasutusotstarbega. Samuti tasub võrrelda erinevate kindlustusseltside pakkumisi ning uurida kindlustustingimusi ja hindu.

Kas liikluskindlustuse hind sõltub auto vanusest?

Jah, liikluskindlustuse hind sõltub sõiduki vanusest ja kasutusotstarbest. Vanemate sõidukite kindlustusmakse võib olla kõrgem, kuna nende remondikulud võivad olla suuremad.

Kas liikluskindlustus katab ka varguse või tulekahju korral?

Ei, liikluskindlustus ei kata varguse või tulekahju korral tekkinud kahjusid. Selliste juhtumite vastu tuleks sõlmida eraldi kindlustusleping.

Kas liikluskindlustus hüvitab ka reisijate vigastused?

Liikluskindlustus hüvitab vaid liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud liikluskahju teisele isikule. Reisijate vigastuste korral tuleks pöörduda oma tervisekindlustuse või õnnetusjuhtumi kindlustuse poole.

Kuidas toimida õnnetusjuhtumi korral?

Õnnetusjuhtumi korral tuleks kõigepealt tagada enda ja teiste osapoolte turvalisus ning vajadusel kutsuda kiirabi ja politsei. Seejärel tuleks koguda võimalikult palju infot õnnetuse kohta ning teavitada kindlustusseltsi. Kindlustusseltsi esindaja annab juhiseid edasiseks toimimiseks.